LATVIJAS UKRAIŅU BIEDRĪBU APVIENĪBA Rotating Header Image

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija)

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nozīmē paraksta un zīmoga īstuma apliecināšanu, ko veic konsulārā amatpersona, lai vienā valstī sastādīti dokumenti iegūtu juridisku spēku citā valstī. Legalizējot tiek apliecināts arī dokumenta parakstītājas amatpersonas tiesiskais statuss un pilnvaras.
Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) nav notariāla darbība.

 

Dokumentu legalizācijas likums

Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi

Lai ārvalstīs izsniegtu dokumentu varētu izmantot Latvijas Republikā:

1. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura ir 1961. gada Hāgas konvencijas “Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu” dalībvalsts, tā īstumam jābūt minētās konvencijas 3. panta kārtībā apstiprinātam ar “Apostille” dotās ārvalsts kompetentajā institūcijā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;

2. Ja dokuments ir izsniegts valstī, kura nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, to legalizē dokumenta izdevējvalsts kompetentajā iestādē vai tās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā un pēc tam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā attiecīgajā valstī vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā.

Lai Latvijas Republikā izsniegtu dokumentu varētu izmantot ārvalstīs:

1. Ja dokuments paredzēts izmantošanai valstī, kas ir 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, tā īstums ir jāapliecina ar “Apostille” Konsulārajā departamentā. Šādi sagatavotu dokumentu vairs nav nepieciešams apstiprināt attiecīgās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā;

2. Ja dokuments paredzēts izmantošanai valstī, kas nav 1961. gada Hāgas konvencijas dalībvalsts, tas vispirms jālegalizē Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, bet pēc tam attiecīgās ārvalsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā.

Dokumentu īstuma apliecināšanas kārtība Konsulārajā departamentā:

Iesniegt fiziskas personas dokumentus to īstuma apliecināšanai (legalizācijai), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var:

1. persona, uz kuru dokuments tieši attiecas;

2. pamatojoties uz laulību, radniecību vai svainību apliecinošiem dokumentiem, 1. punktā minētās personas laulātais, radinieks līdz trešajai pakāpei vai svainis līdz otrajai pakāpei;

3. pilnvarotā persona, pamatojoties uz 1. punktā minētās personas notariāli apliecinātu pilnvaru.

Juridiskas personas vārdā iesniegt dokumentus to īstuma apliecināšanai (legalizācijai), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var:

1. juridiskās personas vadītājs,

2. pilnvarotā persona, pamatojoties uz juridiskās personas pilnvarojumu.

Ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona (gan fiziskas, gan juridiskas), tad pilnvarām, kas izsniegtas ārvalstīs, jābūt apliecinātām ar Apostille vai legalizētām.

Dokumenti tiek apliecināti (legalizēti) pēc attiecīgās LR institūcijas apstiprinājuma, kurā norādīts amatpersonas uzvārds un amats. Parakstam, zīmoga un spiedoga nospiedumam ir jābūt skaidri saskatāmam. Ja dokuments ir uz vairākām lapām, tās caurauklo un apzīmogo kopā.

Ja nepieciešams apliecināt (legalizēt) dokumenta kopiju, tai jābūt notariāli apliecinātai. Ja kopija ir uz vairākām lapām, tās caurauko un apzīmogo kopā. Ja kopija izsniegta iestādē, kas izdevusi pamatdokumentu, tai nav jābūt notariāli apstiprinātai.

Ja nepieciešams apliecināt (legalizēt) dokumentu tulkojumu, tam jābūt notariāli apliecinātam. Ja tulkojums ir uz vairākām lapām, tās caurauklo un apzīmogo kopā.

 

Dokumentu kopijas, noraksta, izraksta un / vai tulkojuma publiska apliecinājuma īstumu apliecina (legalizē) tikai tad, ja ir iespējams apliecināt arī dokumenta oriģināla īstumu.

Iesniedzot dokumentus to īstuma apliecināšanai, lūdzam personu iepriekš noskaidrot attiecīgās valsts diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, vai nepieciešams apliecināt (legalizēt):

1. tikai dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju;

2. tikai dokumenta tulkojumu;

3. gan dokumenta oriģinālu / notariāli apliecināta dokumenta kopiju, gan dokumenta tulkojumu.

Nav apliecināmi dokumenti, ja Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta rīcībā nav dokumentu parakstītājas amatpersonas paraksta parauga un kompetentās institūcijas zīmoga nospieduma parauga.

Legalizētos un apliecinātos dokumentus var saņemt 10 darba dienu laikā no iesniegšanas brīža.

Dokumentu īstuma apliecināšana (legalizācija) steidzamā kārtībā tiek veikta 48 stundu laikā, neskaitot brīvdienas.
Izglītības dokumentu izprasīšanas un apliecināšanas kārtība 

Dokumentu īstuma apliecināšanai ir jāaizpilda iesniegums.

Fiziskas personas iesnieguma dokumentu īstuma apliecināšanai elektronisko versiju var aizpidīt šeit:

Juridiskas personas iesnieguma dokumentu īstuma apliecināšanai elektronisko versiju var aizpildīt šeit:  

Valsts nodeva par dokumentu īstuma apliecināšanu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.64 “Noteikumi par valsts nodevu par publikso dokumentu legalizāciju” noteikta šāda samaksa par viena dokumenta īstuma apliecināšanu (legalizāciju):

Fiziskām personām – 5 Ls.

Steidzama dokumenta īstuma apliecināšana (48 stundu laikā, neskaitot brīvdienas) – 10 Ls.

Fiziskas personas pilnvarotajai personai, kas nav radniecības vai laulības attiecībās ar pilnvarotāju – 10 Ls.

Steidzama dokumenta īstuma apliecināšana (48 stundu laikā, neskaitot brīvdienas), fiziskas personas pilnvarotajai personai, kas nav radniecības vai laulības attiecībās ar pilnvarotāju – 20 Ls.

Juridiskām personām – 10 Ls.

Steidzama dokumenta īstuma apliecināšana (48 stundu laikā, neskaitot brīvdienas) – 20 Ls.

Latvijā dzīvojošiem pensionāriem un politiski represētajām personām, uzrādot pensionāra apliecību vai politiski represētās personas apliecību – 1,5 Ls.

Steidzama dokumenta īstuma apliecināšana (48 stundu laikā, neskaitot brīvdienas) – divkāršā apmērā (3 Ls).

No  2000.gada 15.maija tiek noteikta bezkaidras naudas norēķinu – pārskaitījumu kārtība par Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā veiktajiem konsulārajiem pakalpojumiem.

Pakalpojuma saņēmējiem maksājumi par dokumentu īstuma apliecināšanu ir jāveic bankas iestādēs, maksājuma uzdevumā norādot šādus rekvizītus:

Saņēmējs:             Valsts kase

Reģistrācijas nr.    90000050138

Konta nr.:              LV81TREL1060110919100

Saņēmējiestāde:    Valsts kase

Saņēmēja BIC:      TRELLV22

Valstu saraksts, kuras pievienojušās 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasību atcelšanu (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

Ви можете залишити свій коментар: