Об'єднання українських товариств Латвiї   Rotating Header Image

Чергове засідання Комітета по інтеграції Міністерства культури

Чергове засідання Комітета по інтеграції Міністерства культури відбулось 12 січня в гостях у Російського товариства культури в Будинку культури Іманта.

На засідання прибула міністр культури Латвії Даце Мелбарде, яка і відкрила засідання.

На засіданні обговорювались важливі для життя національних меншин питання виживання, в тому числі і фінансові.

В цьому році знову будуть виділені кошти з європейських фондів на життя національних культурних меншин.На кожний регіон буде виділятись 7000 євро.

Перший конкурс об`являється в Латгалії. Нижче привожу умови і координати для участі в конкурсі ів закликаю до активності

Latgales konkursa nolikumu skat. pielikumā vai →http://www.preilunvo.lv/index.php?show=61&text=410

Konkursu reģionā īsteno – Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (turpmāk – Finansētājs), kas piešķir finansējumu biedrībām un nodibinājumiem (turpmāk – Pretendenti), kuru juridiskā adrese un darbības vieta ir Latgales plānošanas reģions.

Pretendentu īstenotajām aktivitātēm ir jānotiek Latgales plānošanas reģionā un projekta mērķa grupai ir jābūt Latgales plānošanas reģiona iedzīvotājiem.

Kopējā pretendentiem pieejamā finansējuma summa ir 22 000 EUR, kas tiek sadalīta šādi:

ü pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem – 15 000 EUR;

ü starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu projektiem – 7 000 EUR.

Līdzfinansējums projektu īstenošanai nav nepieciešams, taču to var norādīt pieteikumā.

Paziņojums par konkursu ir publicēts Finansētāja mājas lapā www.nvoc.lv un www.latgale.lv.

Pretendentiem pieejamais finansējums ir sadalīts divās jomās:

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas un iedzīvotāju līdzdalības projekti: informatīvi un izglītojoši pasākumi par interešu aizstāvību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, kā sadarbības partnerus iesaistot NVO, pašvaldības, izglītības iestādes u.c.; pasākumi, kas sniedz zināšanas un attīsta pilsoniskās prasmes un iespējas plašākai sabiedrībai; pasākumi, kas veicina sabiedrības iniciatīvu un iesaistīšanos vietējās kopienas dzīves uzlabošanā. Pieejamais finansējums ir sadalīts šādi:

ü līdz 1200 EUR vietēja līmeņa projektiem (vienas/divu pašvaldību ietvaros);

ü līdz 3000 EUR projektiem, kuru īstenošanā ir iesaistītas vismaz 3 Latgales plānošanas reģiona novadu/pilsētu teritorijas.

Starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvas: mazākumtautību identitātes un kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība, atbalstot dažādu mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākumtautību tradīciju attīstību; mazākumtautību pilsoniskās līdzdalības un sadarbības sekmēšana; starpkultūrudialogu veicinošu pasākumu, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu, organizēšana.

Starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu jomā ir jānodrošina gan mazākumtautības, gan arī pamatnācijas mērķa grupu iesaiste, nodrošinot savstarpēju sadarbību projekta aktivitāšu īstenošanai.

Pieejamais finansējums ir sadalīts šādi:

ü Līdz 1200 EUR vietēja līmeņa projektiem (vienas/divu pašvaldību ietvaros);

ü Līdz 3000 EUR projektiem, kuru īstenošanā ir iesaistītas vismaz 3 Latgales plānošanas reģiona novadu/pilsētu teritorijas.

Iesniegšana:

Pretendenta paraksttiesīgās personas parakstīts projekta pieteikums ar pielikumiem vienā eksemplārā latviešu vai latgaliešu valodā datorrakstā jāiesniedz kādā no šādiem veidiem:

1) pa pastu līdz 2014. gada 23. janvārim (pasta zīmogs) jānosūta Preiļu NVO centram uz adresi Kooperatīva iela 6, Preiļi, LV-5301. Uz aploksnes jānorāda: projektu konkursam “Latgales NVO projektu programma”;

2) personīgi (iepriekš sazinoties) līdz 2014. gada 26. janvāra plkst. 16:00:

a. Daugavpilī: “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrā” (DNVOAC) (Parādes iela 1-314, 3.stāvs) (Ieva Purmale, tālr.: 26 251 151 );

b. Preiļos: “Preiļu NVO centrā” (Kooperatīva iela 6, 3.stāvs) (Ineta Liepniece, tālr.: 26 636 243);

c. Rēzeknē: Rēzeknes augstskolā, Atbrīvošanas aleja 115, 207.kab. (Inga Drele, tālr.: 29 473 700).

!!! Neatkarīgi no projekta iesniegšanas veida, projekta pieteikuma elektroniskā versija jānosūta līdz 2014.gada 26.janvāra plkst.: 16:00 uz e-pasta adresi oskars@nvoc.lv.

Projekta pieteikumu ar pielikumiem var iesniegt arī parakstītus ar e-parakstu.

Veiksmi!

13 лютого відбудеться чергова зустріч на Конференції і обговорення, в тому числі, знову питань фінансування в Валмієрі.Привожу повістку денну спланованого засідання.

Nevalstisko organizāciju atbalsta programma 2014

Izvērtēšanas KONFERENCE

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Valmiera,
2015. gada 13. februāris

Programma

Līdz 10.00 Ierašanās, rīta kafija

10.00-10.30 Atklāšana

Gatis Krūmiņš, Vidzemes Augstskolas rektors

Jānis Baiks, Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs

Mārtiņš Kaprāns, Kultūras ministres padomnieks mediju politikas un sabiedrības integrācijas jautājumos

10.30-12.00 Pārskats par projektu konkursiem “Pilsoniskās sabiedrības un mazākumtautību iniciatīvas” Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Rīgā un Latgalē. Ziņotāji: Ansis Bērziņš, Uldis Dūmiņš, Liesma Ose, Inese Siliņa, Oskars Zuģickis.

12.00-13.00 Pusdienas

13.00-14.30 Darbs grupās, programmas izvērtēšana:

  • Projektu konkursu norises, procesu izvērtējums (vad. Solvita Vēvere)

  • Aktuālās tēmas un prioritātes pilsoniskās sabiedrības atbalsta jomā, projektu piemēri un sadarbības iespējas (vad. Gundega Siliņa un Ilze Kļaviņa)

  • Aktuālās tēmas un prioritātes mazākumtautību atbalsta jomā, projektu piemēri un sadarbības iespējas (vad. Liesma Ose un Linda Naudiša)

  • NVO finansējuma modeļi, iespējas (vad. Aija Bauere)

14.30-15.00 Kafijas pauze

15.00-15.30 Darba grupu ziņojumi, secinājumi, ieteikumi

15.30-17.00 Debates ar studentiem un dažādu nozaru pārstāvjiem
“Pilsoniskās sabiedrības perspektīvas Latvijā”

Mārtiņš Kaprāns, Kultūras ministres padomnieks mediju politikas un sabiedrības integrācijas jautājumos

Solvita Vēvere, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore

Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Uldis Dūmiņš, Zemgales NVO centra direktors, Latvijas pilsoniskās alianses Padomes priekšsēdētājs

Visvaldis Valtenbergs, Vidzemes Augstskolas akadēmiskais un zinātņu prorektors

Vidzemes Augstskolas students (tiks precizēts)

Голова Правління ОУТЛ Людмила Бєлинцева


Ви можете залишити свій коментар: